MEDLEMSBETINGELSER OG VILKÅR

Sterkere Trening AS
Storgata 43, 2000 Lillestrøm
post@sterkeretrening.no
tlf. 47 44 36 44
Org. nr. 925 790 923

Medlemsbetingelsene og vilkårene trer i kraft ved inngåelse av kontrakt og er bindende for begge parter. Kontraktinngåelsen gjelder fra medlemsvilkårene er akseptert og første betaling foretatt.

Det er medlemmets plikt å sette seg inn senterets rømningsplan/branninstruks. Denne finner du ved nødutgangsdøren ved inngangsporten på ditt senter.

1.     Rettigheter og plikter som medlem i Treningssenteret

Sterkere Trening (ST):

 • Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemskort/app.
 • Vil kunne foreta sjekk av ID i senteret.
 • Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere tilbud/åpningstider i forbindelse med helligdager og offentlige fridager.
 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor STs kontroll.
 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som er satt av ST.
 • Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart.
 • Etterstreber et dopingfritt miljø i enhver aktivitet i regi av ST.
 • ST er kun en formidler av PT avtaler. Betaling og utførelse av PT timer er en avtale mellom medlemmet og den enkelte PT. ST kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for PT avtaler avtalt med PT på Sterkere Trening.
 • All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.

Medlemmet:

 • Plikter endre personalopplysninger ved flytting, endring av navn, telefonnummer
 • Plikter å endre kortinformasjon ved bytte av bankkort. Endring blir belastet med kr 5,-
 • Aksepterer at ST fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.
 • Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktivitetene på senteret.
 • Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet bli belastet med feilbruksgebyr etter til enhver tid gjeldene regler og for faktiskt utført trening.
 • Adgangskortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.
 • Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering el., ring alarmtelefonen.
 • Dersom du mister medlemskortet skal Sterkere Trening ha beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres.
 • Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker. Dersom man må bryte opp hengelås på skap pga mistet nøkkel el, har medlemmet ikke anledning til å gjøre dette på egen hånd. Dette skal foretas av Sterkere Trening personale. Dersom dette skjer på tider hvor senteret ikke er bemannet, må medlemmet betale for ekstraordinært fremmøte, se egne priser på våre hjemmesider, evt vente til senteret er bemannet. Skap kan kun brukes når du selv er tilstede på senteret. Skap kan bli åpnet av personalet hvis skap er låst og du selv ikke er tilstede på senteret.
 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift og at medlemskontrakten ikke kan sies opp dersom senteret må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 • Plikter å sette seg inn i hvilken aldersgrense som gjelder på senteret han/hun skal trene. Ved brudd på aldersgrensen vil vi avslutte medlemskapet. Innbetalt medlemsavgift og adm.gebyr vil ikke bli refundert.
 • Ikke bruke dopingpreparater som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre. Sterkere Trening vil kunne gjennomføre dopingkontroll ved mistanke. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen og gir Sterkere Trening rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og utestenge deg som medlem for all fremtid. Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er straffbart og vil kunne føre til anmeldelse.

2.     Generelle kontraktsbestemmelser

 • Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og har 12 måneders bindingstid for Standard og VIP medlemskap. For Premium medlemskap er det 3 måneders bindingstid. Etter bindingstiden er det 1 måned oppsigelse. Oppsigelsen gjelder fra førstkommende første. Se punkt 6 om oppsigelse.

3.     Betaling av medlemskapet

 • Betaling for resterende dager i innværende måned samt innmeldingsavgift blir belastet ved inngåelse av kontrakt.
 • Betaling for de resterende månedene vil bli belastet betalingskortet den 1. i hver måned.
 • ST forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapsprisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen. Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.
 • Betaling for kontantavtale skjer i sin helhet ved inngåelse av kontrakt.
 • Sterkere Trening AS (Org. nr. 925 790 923) er ansvarlig for alle transaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

4.     Angrerett

Man har etter angrefristloven rett til å heve kjøpet innen 14 dager fra kjøpsdato dersom dette er gjort utenfor senterets fysiske lokaler og medlemskapet ikke er benyttet.

5.     Prosedyre ved manglende betaling

Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan ST sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

6.     Oppsigelse av medlemsavtalen.

 • Oppsigelsen skal skje via ”Min side”, avslutte medlemskap.
 • Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eks. ved innlevering av oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 1. desember.
 • ST forbeholder seg retten til å si opp kontrakten med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på Sterkere Trening sine interne retningslinjer.

7.     Frysing av medlemskap

Medlemmet kan fryse medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer:

 • Sykdom med sammenhengende sykdomsperiode i mer enn 1 måned.
 • Graviditet
 • Midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier/militærtjeneste

Medlemskapet kan ikke fryses i forbindelse med egen ferieavvikling. Fryseperioden er minimum 1 måned og maksimum 6 måneder. Fryseperioden gis i hele kalendermåneder og må avtales på forhånd. Frys av medlemskap vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dokumentasjon som sykemelding, attest fra lege/helsestasjon, bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested skal vedlegges søknaden om frys og være spesifisert med fra og til dato.

8.     Rent senter

Sterkere Trening har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

 • Som medlem av Sterkere Trening tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler. Jeg er kjent med at bruk, besittelse, erverv, innførsel og distribusjon av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen. Dette gir Sterkere Trening rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Straffereaksjon i form av forelegg eller dom vil også utgjøre et slikt vesentlig mislighold.
 • Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre.
  Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.antidoping.no
 • Sterkere Trening har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.
 • Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Sterkere Trening har anledning til å heve treningsavtalen.
 • Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, §24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Sterkere Trening kan bli politianmeldt.
 • Ønsker du å lære mer om Rent Senter kan du få tilgang til e-læring og ressurser inne på www.rentsenter.no. Her oppretter du en bruker og i feltet senterkode benyttes koden:  Senterkode – Medlemmer: YQ66X

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google